Image 1 of 1
Village of Mandopohlun, Kailahun District. Sierra Leone. Photo taken April 9, 2010.